תיאום מס

תיאום מס הוא נועד לאדם שעובד ביותר מעבודה אחת, לאדם שעבד רק חלק משנת המס וכן לאדם שהיו לו כמה מקומות עבודה לאורך השנה.
מטרת תיאום המס היא להפחית את תשלומי מס ההכנסה בשל נסיבות אלו ולחסוך לעובד לשלם תשלומים עודפים למס ההכנסה.

ניירת ומחשבון מייצגים תיאום מס - OPAL
OPAL

מדוע כדאי לבצע תיאום מס?

תיאום מס מיועד לטובתו של העובד. מטרתו היא להגן עליו ולהבטיח ששכרו החודשי לא ייפגע.
אם אדם אינו מגיש תיאום מס ויש לו הכנסות חודשיות מכמה מקורות - יחושב המס על הכנסותיו הנוספות בערך של שיעור המס השולי הגבוה ביותר הקיים.
שיעור זה גבוה בהרבה מאחוז המס שאותו יכול היה לשלם אם היה מגיש תיאום מס למס הכנסה.
את ניכוי מס ההכנסה השנתי מחשבים על סמך אומדן משוער של הכנסות שנתיות, שניתן לדעת בוודאות את ערכן רק בתום שנת המס.
אולם, את תשלומי מס ההכנסה מנכה המעסיק מהעובד כל חודש מהמשכורת החודשית במהלך השנה.
בסיטואציות שונות, כפי שהוזכר לעיל, עלולה להיווצר סיטואציה שבה החישוב המוערך של המעסיק גבוה משמעותית מהשכר שהעובד קיבל בפועל כל חודש ובמשך כל השנה. וכך יוצא, שהאדם שילם יותר מיסים ממה שהיה חייב לשלם.
כך, שניתן להבין, שביצוע תיאום מס בתחילת כל שנת מס יבטיח לעובד שלא יחויב בכספים מיותרים ושמשכרו החודשי ינוכה אחוז המס שנכון  לדרגת השכר שלו.

תוכן עניינים

OPAL

מי צריך להגיש בקשה לתיאום מס?

באופן כללי ניתן לומר, שמי שצריך להגיש בקשה לתיאום מס הוא אדם שיש לו יותר מהכנסה אחת בכל חודש.

ישנן כמה קבוצות עיקריות:

שכיר העובד ביותר ממקום עבודה אחד בשנת המס

מדובר על שני מקומות עבודה או יותר, גם אם ההכנסה בכל אחת מהן בנפרד אינה מחייבת בתשלום מס.

- שכיר המקבל בנוסף למשכורתו קצבה ממשלתית.

- כשלשכיר יש הכנסה אחת קבועה ממשכורת או מקצבה ובנוסף לה  הרוויח סכום כסף זמני או חד פעמי.

- עובד המוגדר כפרילנסר ועובד אצל מעסיק אחד או יותר.

אדם שפוטר או החליף מקומות עבודה במהלך השנה

- עובד שהחליף במשך שנת המס כמה מקומות עבודה וכמה מעסיקים ובכל מקום עבודה היה לו סכום הכנסה אחר.

-  חשוב במיוחד לבצע תיאום מס אם בין העבודות הייתה תקופת אבטלה, שבה לא הייתה לאדם כל הכנסה.

- במצבים שבו פוטר העובד, עבד רק באופן חלקי במשך השנה או החליף מעסיק – בעזרת תיאום המס הוא יוכל לקבל החזרי כספים על החודשים שבהם היה מובטל.

- אם שכרו של העובד נמוך יותר בעבודתו החדשה מזה של העבודה  הקודמת.

- אם במהלך שנת המס לא היה לעובד הכנסה ממקום עבודה, אלא רק  מתשלום דמי מילואים, קצבת לידה, אבטלה או תאונת עבודה.

עצמאי שיש לו הכנסה משני מעסיקים ויותר נוסף לעיסוקו כעצמאי

הכוונה היא למשכורת כשכיר או לקבלת תשלום אחר מעבודה.

- גמלאים שיש להם הכנסה בנוסף לפנסיה ממקום עבודתם הקודם.

- שכיר שיש לו גם עסק עצמאי.

- מי שיש לו הכנסה מעבודה ובמקביל לה הכנסה מדמי שכירות, תמלוגים וכדו'.

OPAL

במקרים אלו ניתן לפדות את כספי הפנסיה ללא תשלום מס:

ספרה 1 בריבוע ירוק - OPAL

תיאום מס

באמצעות אתר רשות המיסים

ספרה 2 בריבוע ירוק - OPAL

תיאום מס פרונטלי

באמצעות פקיד השומה

ספרה 3 בריבוע ירוק - OPAL

תיאום מס

באמצעות מייצג מוסמך

ספרה 1 בריבוע ירוק - OPAL

תיאום מס

דרך אתר רשות המיסים ממלאים את כל הפרטים האישיים שנדרשים, מצרפים טופס 116 ותלושי שכר.
הדו"ח עובר באינטרנט לפקידי השומה ולאחר העיון במסמכים, הם יקבעו את שיעור המס שעל המעסיק השני לנכות מהכנסות העובד.
המערכת האינטרנטית גם תנפיק את אישור ניכוי מס במקור עבור כל אחד משני המעסיקים.
את האישורים יעביר העובד למעסיקים והם ישלימו את תהליך תיאום המס.
דרך זו של תיאום מס און ליין הינה נוחה וחוסכת זמן יקר ולכן הפכה להיות מאד פופולרית בשנים האחרונות.
באתר ניתן למצוא הסברים פשוטים ומפורטים על כל שלבי ביצוע התהליך.

מי יכול להגיש בקשת תיאום מס באמצעות אתר רשות המיסים?

- אדם שיש לו הכנסה עד לגובה הסכום שנקבע ע"י רשות המיסים, שיכול להשתנות במהלך השנים.
יש לבדוק את הסכום מדי שנת מס לפני הגשת הבקשה.

- עובד שיש לו הכנסה מקצבת פרישה, שכר אומנים, שכר מרצים וכו'.

- עובד המבקש נקודות זיכוי.

מי אינו יכול לבצע תיאום מס באמצעות האתר?

- עובד המבקש ממס הכנסה הקלות, כגון: פטור לקצבה, פטור לפיצוי פרישה וכו'

- כשהכנסות העובד גבוהות מהסכום המקסימלי הנקבע באותה שנת מס ע"י רשות המיסים.

ספרה 2 בריבוע ירוק - OPAL

תיאום מס פרונטלי

בדרך זו של תיאום מס יש להגיע פיזית למשרדי מס ההכנסה ולבצע את התהליך פרונטלית מול פקיד השומה.

על העובד להציג טופס 116 ממולא וחתום על ידו. לטופס זה עליו לצרף את כל האישורים הנדרשים ע"פ חוק.

לאחר שמתקבל מרשות המיסים האישור על גובה שיעור המס, יש להעבירם למעסיקים.

ספרה 3 בריבוע ירוק - OPAL

תיאום מס

ניתן להעביר את בקשת תיאום המס לאיש מקצוע – רואה חשבון מנוסה או יועץ מס -  שיטפל בנושא עבור העובד.
בדרך זו יש להביא למייצג את כל המסמכים הדרושים, כגון: פרטים אישיים, מספרי תיקי הניכויים של המעסיקים, תלושי שכר, תלושי קצבאות וכל מידע רלוונטי אחר על ההכנסות החודשיות של העובד בשנת המס.
את כל אלו יגיש המייצג לפקיד השומה או ישלח אותם באופן ממוחשב דרך הטפסים המקוונים באתר מס הכנסה.
עם קבלת אישורי תיאום המס על העובד להעבירם למעסיק/ים להמשך טיפול.

OPAL

אתם שואלים לגבי תיאום מס - רואי חשבון עונים

שלוש קוביות לבנות עם אותיות המייצגות שאלות ותשובות בנושא תיאום מס

ממש לא! תיאום המס בא להגן על העובד ועל זכותו לשלם מס בהתאם להכנסותיו – לא יותר ולא פחות.
מומלץ שבקשת תיאום המס תיעשה ע"י אדם המוסמך לכך, כמו אנשי המקצוע במשרדנו, כדי שחישוב המס יהיה נכון ואמין.

מחשבים את מס ההכנסה המנוכה מהמשכורת החודשית לפי מדרגות מס. ככל שאדם מרוויח יותר – כך המס שהוא ישלם יהיה גבוה יותר.
המס מתייחס להכנסות השנתיות, אבל בפועל הוא מנוכה מכל תלוש משכורת במהלך השנה.
רק בתום השנה ניתן לחשב את הסכום הזה במדויק.

ההנחה היא, שעלול להיווצר מצב שבו המעסיק יחשב את המס כגבוה יותר ממה שהעובד צריך היה לשלם.
לכן, בהחלט כדאי לבצע תאום מס אם עבדת במהלך שנת המס ביותר ממקום עבודה אחד, אם שינית את מקום העבודה במהלכה,  אם עבדת רק בחלק מהשנה, אם קיבלת קצבה פרישה ששולמה לך יחד עם עבודה או אם היו לך הכנסות הן כשכיר והן כעצמאי.

מקום העבודה הראשי נחשב זה שאתה מרוויח בו יותר. בתיאום המס תוכל לקבל את כל נקודות הזיכוי שמגיעות לך בעבודה זו.
לגבי מקום העבודה השני (שבו אתה מרוויח פחות) יערך תיאום מס וייקבע גובה אחוזי המס ללא נקודות זיכוי.

מומלץ שתצטייד בטפסי 106 של מקומות העבודה שעבדת בהם במהלך שנת המס. ניתן לבדוק באתר מס הכנסה אם מגיע החזר מס או להגיש בקשה כזו באמצעות רואה חשבון מחברתנו שיבדוק בעבורך האם אתה זכאי להחזר.

ניתן להגיש בקשה לתיאום מס רק לשנים הקודמות הסמוכות לשנת המס הנוכחית.

אם העובד לא יגיש למס הכנסה בקשה לתיאום מס הוא יחויב בדרגת המס  הגבוהה ביותר. המעסיק שלו יהיה חייב על פי חוק לנכות משכרו את אחוז המס הזה.
תשלומים אלו שינוכו כל חודש ממשכורתו הינם תשלומים מיותרים ופוגעים בהכנסתו החודשית וברווחתו של העובד.

- יש להגיש בקשה לתיאום מס כל שנת מס חדשה. זאת, משום שתוקף בקשת תיאום המס הוא לשנת מס אחת ולא יותר.
בקשת תיאום המס מתבצעת מראש לשנה הקרובה.

- רצוי לבצע את תיאום המס בתחילת שנת המס כדי שלא ייווצר מצב שבו העובד מתחיל לשלם סכומי מס גבוהים ובלתי מוצדקים.

- אם הכנסתו של עובד משתנה במהלך שנת המס, ניתן לעדכן את בקשת תיאום המס במהלכה.

- ניתן להאריך את הגשת הבקשה לתיאום מס עד חודש מרץ באותה שנה.

- אם עובד מתחיל עבודה חדשה עליו לבצע תיאום מס מיד עם התחלתה.

- לא ניתן לבצע תיאום מס על שנה שעברה. במצב כזה מגישים בקשה להחזר מס.

- תצלום תלושי משכורת ו/או קצבה ממקומות העבודה השונים.

- אם לעובד אין את המסמכים הנ"ל הוא יכול לצרף אישור מהמעביד שמציין את אופן העסקתו ואת שכרו החודשי.

- לבקשה המוגשת בתחילת השנה יש לצרף את תלוש המשכורת של חודש דצמבר בשנת המס הקודמת.

- יש לצרף לבקשה אישורים שונים, כגון: שכר מרצים או סופרים, שכר אמנים, תשלומי אבטלה או תשלומי דמי לידה.

- מורכבות בקשת תיאום המס - ככל שהעבודה על בקשת תיאום המס  מורכבת יותר, כך מחיר העבודה של איש המקצוע יהיה גבוה יותר.

- הכשרתו המקצועית של מבצע הבקשה - האם איש המקצוע הינו יועץ מס המתמחה בתיאום והחזרי מס, מנהל חשבונות או רואה חשבון?

- ניסיון מקצועי ושנות ותק – עד כמה לאיש המקצוע יש ניסיון בתחומי הגשת תיאום מס או גילוי מרצון, מידת התמצאותו בחוקים הנוגעים בדבר ובשינויים שהתווספו לאורך השנים.

- מי הם לקוחותיו העיקריים – האם משרד רואה חשבון עובד יותר עם עסקים או חברות גדולות, או רק עצמאים העובדים בהיקף נמוך.
כמובן חשוב גם לבדוק, עד כמה איש המקצוע מיומן בעבודה מול מס הכנסה ורשויות החוק.

- רמת השירות המקצועי ומה הוא כולל - האם מדובר על ייעוץ בלבד או הכנה והגשה של הבקשה וכן מעקב עד לתשובה שתתקבל.
האם רואה חשבון לחברות הזה מבצע את עבודתו במקצועיות המצופה ממנו עד לפרטים הקטנים.

- איכות השירות והזמינות ללקוח – האם יש לאיש המקצוע תודעת שירות גבוהה, אמינות, עמידה בזמנים וזמינות לשאלות ולעזרה בעת הצורך.

OPAL

הפרמטרים שיש להתחשב בהם בקביעת מחיר השירות המקצועי להגשת תיאום מס

מחשבון עם קוביות עץ לפניו עם מילה מס באנגלית וערימת מטבעות מעליהן מייצגות שרותי הנהלת חשבונות וקביעת מחיר השירות המקצועי להגשת תיאום מס
דילוג לתוכן