הצהרת הון

הצהרת הון היא דיווח המתייחס להונו ונכסיו של האדם המתבקש למלא את ההצהרה

ניירת ובית בידיים עם כיתוב - הצהרת הון - OPAL
OPAL

הצהרת הון – כל מה שחשוב לדעת

הבקשה למלא הצהרת הון מגיעה מרשות המיסים ולרוב תחול על עצמאיים ובעלי חברות. שכירים אשר משכורתם השנתית עולה (נכון לשנת 2019) על 653,000 ₪ יתבקשו גם כן למלא את ההצהרה ולעתים תהיה בקשה גם משכירים שהכנסתם נמוכה יותר למלא את ההצהרה. בכל מקרה, יש למלא הצהרת הון רק לאחר דרישה מרשות המיסים.

על פי סעיף 135 (1) (א) לפקודה, פקיד השומה רשאי לדרוש מכל אדם למלא דו"ח בו ידווח על הונו ונכסיו. בכלל זה יצוין גם ההון והנכסים של בן או בת הזוג, הילדים אשר זכאים להון או נאמנים אחרים. המתבקש יכול שלא לכלול בדו"ח את הון בן או בת הזוג וזאת בתנאי שהנ"ל הגיש הצהרה חתומה כי ידווח על הונו בנפרד.

תוכן עניינים

OPAL

מרכיבי הצהרת הון

דרך הצהרת הון יכול פקיד השומה להשוות בין ההכנסות לבין הדיווח. כך אפשר לבחון האם הנישום שילם את המיסים שהיה חייב בהם על פי החוק. הפקיד יכול לבחון את כלל מקורות ההכנסה של הנישום וכך לוודא כי הנ"ל לא קיבל כספים ללא דיווח. כדי שאפשר יהיה לבחון הונו ונכסיו של הנישום ההצהרה תכיל את המרכיבים הבאים:  בעסק בו לא נערך מאזן קבוע של רכש, קופה ובנקים, יבחנו כלל מרכיבי הרכוש וההתחייבויות. בעסק בו נערך מאזן יבחנו מרכיבי הרכוש, ההתחייבויות והשקעות בשותפויות או בתאגידים. כלל הרכוש וההתחייבויות הפרטיים אשר שייכים לנישום ובכלל זה נכסי מקרקעין, חובות, חשבונות הבנק, תוכניות החיסכון (כולל קופות גמל), כלי רכב ותכולת הבית. פירוט השקעות בניירות ערך ומטבע חוץ כשאלו יוצגו על פי ערך השוק שלהם או על פי עלות ההשקעה. פירוט כלל הכספים אשר נמצאים ברשות הנישום, בין אם הם נמצאים ברשותו באופן ישיר או עקיף. במקרים בהם הנישום משמש כמיופה כוח, נאמן, נציג או בעל זכות חתימה בחשבונות בנקים, יהיה עליו להציג גם את פרטי הכספים הללו. פירוט כלל הכספים והנכסים שבבעלות הנישום ושאינם מוחזקים בישראל. יש לצרף נספח ובו פירוט על כלל הרכוש, עלות ושווי הנכסים ובעליהם.

ידיים חותמות על ניירת ברקע של בתים העומדים בסדר עולה בצורת גרף מייצגים רואה חשבון בודק מרכיבי הצהרת הון
OPAL

הזמן הנכון להגיש הצהרת הון לרשויות המס

רוב אלו אשר מתבקשים למלא הצהרת הון הם בעלי עסקים או חברות אך עם זאת, גם רשות המיסים יכולה לשלוח את הבקשה גם לשכירים. בין שנה לשנתיים לאחר פתיחת העסק תישלח הבקשה למילוי ההצהרה ואותה יש להגיש תוך 120 יום. בדרך כלל תשלח הרשות בקשה נוספת לאחר מספר שנים ולכן חשוב מאד לשמור את ההצהרה הראשונה וכן לתעד מסמכים חשובים כמו רכישות יקרות, השקעות בשוק ההון ונוספים.

אין כל צורך ליזום את מילוי הצהרת ההון אלא להתחיל בתהליך המילוי עם קבלת הבקשה. יש להימנע מאיחור בהגשה וזאת כדי שלא לקבל קנס בעבור אי הגשה. כמו כן, יש להקפיד על מילוי פרטים נכונים בכל אחד מהסעיפים. כדאי לדעת כי הצהרת הון ראשונה משמשת אומדן ראשוני של ההון והנכסים וכי אותו אומדן ישמש בבחינת ההצהרות הבאות.

שעון מטבעות לוח שנה יוצאים ממחברת שבה כותב רואה חשבון שמייצג הזמן הנכון להגיש הצהרת הון לרשויות המס
OPAL

הצהרות הון הקיימות הן:

ספרה 1 בריבוע ירוק - OPAL

הצהרת הון ראשונה

ספרה 2 בריבוע ירוק - OPAL

הצהרת הון שנייה

ספרה 3 בריבוע ירוק - OPAL

הצהרת הון לעסק ולשכירים

ספרה 1 בריבוע ירוק - OPAL

הצהרת הון ראשונה

ההצהרה הראשונה משמשת את רשות המיסים לא רק כדי לקבל מידע על ההון והנכסים העכשוויים של הנישום אלא גם לצורך השוואה של ההון הנוכחי עם ההון שמופיע בהצהרות הבאות. מכאן אפשר להבין כי החשיבות של מילוי ההצהרה גבוהה והיא חייבת להיות מדויקת ככל האפשר ולשקף את תמונת המצב הכלכלית של הנישום כפי שהיא הייתה בתאריך ספציפי.

הצהרת הון ראשונה צריכה לפרט את כל הונו ורכושו המשמעותי של הנישום. היא צריכה להיות מפורטת ולכלול נכסי נדל"ן אשר ברשות הנישום ומשפחתו, רכוש משמעותי משתנה (כמו רכב), מצב חשבון הבנק לרבות חסכונות והשקעות. את ההצהרה יש למלא רק לאחר שהגיעה בקשה לכך כאשר תוך מספר שנים לאחר ההגשה ככל הנראה רשות המיסים תבקש מהנישום למלא הצהרת הון שנייה.

ספרה 2 בריבוע ירוק - OPAL

הצהרת הון שנייה

הצהרת הון שנייה דומה מאד לראשונה כאשר גם כאן יש לציין את כל פרטי ההון והנכסים של הנישום ומשפחתו. הטופס אותו יש למלא זהה לחלוטין, אך המידע אשר יועבר לרשות המיסים תשמש אותה לצרכים שונים מעט מההצהרה הראשונה.

ברגע שלרשות המיסים יש את המידע מההצהרה הראשונה היא משתמשת בשנייה כדי לבחון את אופן צבירת ההון כפי שהוא מופיע בהצהרה השנייה. הצהרה זו מאפשרת לפקידים לראות עד כמה ההון של הנישום גדל ולערוך השוואה בין השינוי לבין הצהרת ההכנסות לאורך התקופה שבין ההצהרות. במילים אחרות, רשות המיסים רוצה לבדוק האם ישנה התאמה בין ההכנסות לבין ההון והנכסים.

ספרה 3 בריבוע ירוק - OPAL

הצהרת הון לעסק ולשכירים

רשות המיסים יכולה לבקש את מילוי הצהרת ההון מעצמאיים אשר מנהלים עוסק מורשה, עוסק פטור, בעלי חברה בע"מ וכן משכירים. רוב השכירים לא יתבקשו למלא את ההצהרה אלא במקרים מסוימים ובהם: בעלי משכורות גבוהות במיוחד, אלו אשר מחזור ההכנסות שלהם מניירות ערך גבוה (מעל 800 אלף שקלים בשנה), שכירים אשר במקביל מנהלים עסק או שסגרו עסק בשנת המס האחרונה, בעלי הכנסה מנכסים (בארץ או בחו"ל), תושבים שמועסקים בחו"ל. בנוסף חשוב לדעת כי פקיד השומה רשאי לדרוש מכל אדם למלא הצהרת הון.

כל אחד, עצמאי או שכיר, אשר נדרש למלא הצהרת הון צריך לבצע זאת תוך הזמן המבוקש. עם זאת, אין כל צורך "להקדים תרופה למכה" ואין למלא הצהרה אם עוד לא הגיעה דרישה לכך. כל עצמאי צריך לדעת כי הוא יתבקש למלא את ההצהרה ולכן עליו להקפיד לשמור מידע על הכנסותיו. כל שכיר חלים עליו הקריטריונים שפורטו צריך להביא בחשבון שיתכן ויתבקש למלא הצהרה ולכן כדאי לשמור על כל פרט שיכול להוכיח את הכנסותיו למקרה שיצטרך למלא הצהרת הון.

בית ברקע שולחן וניירת עם יד ועט מייצג חשיבותו של רואה החשבון במילוי ההצהרה והגשתה
OPAL

חשיבותו של רואה החשבון במילוי ההצהרה והגשתה

תפקידו של רואה החשבון הוא לבחון את כלל הנתונים של הנישום ולייצג אותו מול רשות המיסים על פי הצורך ועל פי בקשתו של הלקוח. לייעוץ המקצועי חשיבות רבה וכשהדבר נוגע למילוי הצהרת הון או גילוי מרצון, רואה החשבון יכול לחסוך הסברים רבים והתנהלות מורכבת מול רשות המיסים.

רואה החשבון יכול לחסוך ללקוח זמן רב בכל הנוגע למילוי ההצהרה, להעלות שאלות חשובות עוד לפני הגשת המסמכים ולבדוק כי הוא יוכל לענות על כל שאלה, אם תעלה מטעם הרשויות. כמובן, חשוב מאד למצוא משרד רואה חשבון מנוסה, שמכיר את התחום וכן את סוג העסק.

כלומר, חברה אשר רוצה להגיש דו"ח מסודר תעדיף משרד שמכיר את המורכבות שבדבר ולכן לפנות לרואה חשבון לחברות  ולא רק עם עסקים מורשים ושכירים. פניה למומחה בתחום יכולה לתת ייעוץ מס מקצועי, לחסוך זמן יקר ואי הבנות ושאלות שיעלו עכשיו או בעתיד.

OPAL

טיפים לפני הגשת הצהרת הון

רוב האנשים, אשר לא עוסקים בתחום ראיית החשבון, לא מנוסים בהגשת מסמכים לצורך הצהרת הון. חשוב להבין כי מדובר באחת הבקשות החשובות מצד רשות המיסים וכדאי לאמץ את הטיפים הבאים בהכנת ההצהרה

שקיפות מלאה

על הדו"ח להתבצע תוך שמירה על שקיפות מלאה ובכך לייצג את המציאות כפי שהיא. כדאי להביא בחשבון כי יכול להיות שרשות המיסים תעלה שאלות מול הנישום וככל שההצהרה בוצעה בשקיפות כך קל יותר לענות על השאלות.  

ציינו כל פרט

כל פרט חשוב ועל אף שלא פעם נדמה כי הצהרת ההון הראשונה לא משמעותית, היא חשובה מאד ותשמש להשוואה עם ההצהרה השנייה. לכן, יש להקפיד למלא פרטים רבים ככל האפשר וזאת כדי להימנע מצורף בהסברים בנוגע למקור הכספים או ההון בעתיד.

דיווח נכסים והון בחו"ל

יש להכניס להצהרת ההון גם נכסים או הון שנמצא בחו"ל. בין היתר יש להתייחס לנדל"ן פרטי או מסחרי, חשבונות בנק בהם יש חסכונות או כסף נזיל ואפילו ציוד יקר. יש לצאת מנקודת הנחה כי רשות המיסים יכולה לבדוק גם הון שנמצא בחו"ל ולכן לא להשמיט אף פרט.

תעדו כל צעד משמעותי

לאחר הגשת הצהרת הון ראשונה יש להתחיל לתעד צעדים משמעותיים. בין היתר יש לתעד רכישות יקרות, חופשות, הוצאות על הלימודים. רכישה של פרטי וחפצי אומנות וגם הוצאות רפואיות מיוחדות אם היו. כל הוצאה משמעותית, צריכה להיות מתועדת כדי למנוע שאלות עתידיות

שמירה על אישורי קבלת כספים או נכסים

גם לאחר הגשת ההצהרה הראשונה אפשר להמשיך לקבל כספים ונכסים כמתנות או ירושות, אך יש להקפיד על שההעברה תתבצע על פי החוק ושתהיה מתועדת. כך יהיה קל להסביר בעתיד את מקור ההון ובמיוחד אם יהיו פערים בין ההצהרות.

הקפדה על דיווח מסודר בעסק

לצד הקפדה על שמירת מסמכים אישיים שיכולים להוכיח את מקור ההון, יש להקפיד לנהל את העסק בצורה תקינה ולתעד את כל ההכנסות וההוצאות כמחויב על פי חוק. ניהול תקין לרבות ניהול ספרים באופן מסודר מקלה על כל התנהלות מול רשות המיסים ובכך גם על הצהרת ההון השנייה.

שמירת כל הצהרת הון

יש לשמור מסמכים הנוגעים לעסק ובכלל זה חשוב להכין עותק של כל הצהרת הון ולשמור עליה לצרכים עתידיים. שמירת ההצהרה לא מחויבת על פי חוק אך היא מומלצת כדי לראות בעתיד את התמונה המלאה של כל הנתונים לצורך הכנת ההצהרה הבאה.

עריכת השוואה בין ההצהרות בטרם ההגשה

בהמשך לסעיף הקודם, ברגע שמגיעה בקשה למלא הצהרת הון שנייה (או הבאה) מומלץ לבצע השוואה בין ההצהרות וזאת לפני ההגשה. כך אפשר למנוע שאלות, להוכיח מראש את מקור ההון ולספק תשובות מבעוד מועד ולהימנע מתהליך ממושך מול רשות המיסים.

עמידה בלוח זמנים

אי מילוי הצהרת הון או איחור בהגשה עלולים להוביל לכנסות. כמו כן רשות המיסים יכולה לבטל אישורים שונים הנחוצים לעסק וזאת עד שהיא תקבל את הצהרת ההון. מרגע קבלת הבקשה למלא את ההצהרה יש להגיש את המסמכים תוך 120 יום.

פניה לבעל מקצוע

כל אדם ועסק רשאים לבצע טיפול בהנהלת חשבונות בכוחות עצמם. עם זאת, הצהרת הון דורשת מילוי של פרטים רבים וכל פרט יכול להשפיע על הנישום. מכאן שגם אם נראה שהטופס פשוט מומלץ לפנות לרואה חשבון מנוסה שיכול לחסוך גם את העבודה הרבה וגם להגיש הצהרת הון תקנית ונכונה.

OPAL

אתם שואלים לגבי הצהרת הון - רואי חשבון עונים

לוח צבעוני עם כיתוב באנגלית מייצגים הצהרת הון – שאלות ותשובות

הצהרת הון היא דיווח של הנישום על כל ההון שיש ברשותו ובכלל זה הכספים והנכסים שברשותו (כולל מגרשים, תוכניות חיסכון וניירות ערך). ההצהרה מאפשרת לפקיד השומה לבחון את ההתאמה בין ההכנסות לבין ההון וכן לבחון את ההון הנוכחי לעומת ההון שיוצהר בהצהרה הבאה.

הבקשה להגשת הצהרת הון מתבצעת על ידי פקיד השומה כרוב העסקים יתבקשו למלא אותה תוך שנה עד שנתיים מרגע הקמת העסק. לאחר מכן בדרך כלל הבקשה הבאה תגיע לאחר כשבע שנים אך יש לציין כי פקיד השומה יכול להחליט על תזמון שונה של ההצהרה.

מי שהתבקש להגיש הצהרת הון על ידי פקיד השומה צריך לעשות זאת. אין כל סיבה ליזום את הגשת הצהרת ההון ואין צורך לדאוג אם לא הגיעה בקשה כזו. יש לציין כי לא רק עסקים מתבקשים להגיש הצהרת הון אלא גם שכירים ובעלי הון.

הצהרת ההון הראשונה חשובה מאד והיא מתארת בפני רשות המיסים מהו ההון הנוכחי של המצהיר. ההצהרה השנייה משמשת את רשויות המיסים להשוואה ולבחינה מעמיקה האם יש התאמה בין ההכנסות לבין שינוי בהון.

רואה חשבון הוא בעל מקצוע שכדאי לפנות אליו עם קבלת בקשה לבצע הצהרת הון. רואה החשבון מבין מהן הנקודות החשובות בהצהרה, הוא יודע כיצד לפרט על ההון והנכסים בצורה הנכונה והוא יכול לצפות בעיות מראש ולוודא שאלה לא יעלו תודות לדיוק ההצהרה.

על אף שלרוב בקשת הצהרת הון מגיעה לבעלי עסקים וחברות, ישנם מקרים בהם פקיד השומה מבקש משכירים להגיש את ההצהרה. לרוב הבקשה תופנה לשכירים בעלי שכר גבוה או לשכירים בעלי יותר ממקור הכנסה יחיד.

OPAL

עלויות הכנת הצהרת הון

הגשת הצהרת הון נעשית ללא עלות או אגרה לרשות המיסים. עם זאת, מומלץ לפנות לרואה חשבון כדי למלא הצהרה בצורה תקינה ולמנוע שאלות מצד הרשויות. מבחינת המורכבות, לרוב עלות הכנת הצהרת הון ראשונה תהיה פשוטה יותר ולכן העלות שלה בהתאם.

הכנת הצהרת הון שנייה או שלישית תיחשב למורכבת כיוון שיש צורך להוכיח ולהסביר את מקורות גדילת ההון ולכן העלות תהיה גבוהה יותר. עלות הצהרת הון שנייה יכולה להיות גבוהה פי שתיים מזו הראשונה, אך הדבר תלוי במורכבות הדבר, בהון שגדל ובהסברים שיש לספק לרשות המיסים.

ידיים מחזיקות ערימות מטבעות זכוכית מוגדלת מייצגים עלויות הכנת הצהרת הון
דילוג לתוכן