דוח שנתי מס הכנסה

דו"ח שנתי למס הכנסה (טופס 1301) הינו מייצג את הפעילות הכלכלית של עצמאיים, פעם בשנה  לשנה שקדמה לה

OPAL

מי חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה?

עצמאיים ובעלי חברות חייבם להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה אך הם לא היחידים שחייבים בכך. כל מי שיש לו הכנסה נוספת, הכנסה שאינה ממקום העבודה כשכירים או הכנסה גבוהה, צריך לבחון את חובתו בהגשת דו"ח.

הדו"ח מפרט את כלל ההכנסות וההוצאות של העסק ועליו להיות מוגש עד ל-30 באפריל של השנה העוקבת או אם ניתנה דחייה באותה השנה, עד לתאריך הדחייה שנקבע על ידי רשות המיסים.

על פי החוק כל עסק פטור, מורשה וחברה, חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. הדו"ח חייב לפרט את כל הפעילות הכלכלית ובהתאם למידע שנמסר רשות המיסים תקבע את התשלומים השונים ובהם: השלמת מיסים שלא שולמו במשך השנה שעברה, החזר על עודף מיסים ששולמו במהלך השנה שעברה, מקדמות מס בעבור השנה הנוכחית.  כמו כן, הבאים חייבים בהגשה:

שולחן עבודה של רואה חשבון עם ניירת - דוח שנתי מס הכנסה - OPAL

שכירים

שכירים אשר הכנסותיהם השנתית עולה על 649,000 שקלים (נכון לשנת 2020) חייבים להגיש דו"ח. שכירים אשר מעסיקיהם מבצעים ניכוי מס במקור ושהכנסתם השנתית נמוכה מהסכום הנקוב יקבלו לרוב פטור מהגשת הדו"ח וזאת בתנאי שאין להם הכנסה נוספת עליה יש לדווח בדו"ח.  

יש לציין כי מקור ההכנסה השנתי יכול להיות משכורת ולא רק. קצבה, מענק פרישה או מענק מוות שחייב במס או מימוש מניה דורשים דיווח מתאים. כל עוד ההכנסה הכוללת לאותה השנה עולה על הסכום שנקבע בחוק השכיר יהיה חייב בהגשת הדו"ח וזאת בנוסף לניכוי מס במקור על ידי המעסיק.

בעלי נכסים

בעלי נכסים שסכום ההכנסות מהם עולה על 337,000 שקלים (נכון לשנת 2020) חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. הנכס יכול להיות דירה/ בית בהשכרה (כמקור ההכנסה) אך הוא יכול להיות נכס שאינו למגורים כמו מחסן או שטח מסחרי.

מיקום הנכס יכול להיות בישראל או בחו"ל כשחישוב המס יתבצע על פי גובה ההכנסות השנתיות והמסלול בו בחר הבעלים לדווח על ההכנסות. במקרה של הכנסה מנכסים והגשת הצהרת הון - מומלץ להתייעץ עם רואה החשבון כדי להימנע מתשלומים גבוהים יתר על המידה.

הכנסות מחו"ל

תושבי ישראל בעלי מקור הכנסה מחו"ל (הכנסת חוץ) חייבים בהגשת דו"ח שנתי אלא במקרה בו סכום ההכנסה נמוך מ-337,000 שקלים בשנה (נכון לשנת 2020) וכבר שילמו מקדמות מס במהלך שנת המס בה התקבלה ההכנסה.

הכנסת חוץ יכולה להיות בשל הנפקה, מכירת ניירות ערך של חברה שרשומה בבורסה מחוץ לישראל וכן תושבים אשר עובדים תחת מעסיק בחו"ל. במקרה של עבודה בחו"ל לא מתבצע ניכוי מס במקור ואז השכיר חייב בהגשת דו"ח שנתי. תושבים אשר עברו לחו"ל אך חיו בישראל מעל למחצית השנה עשויים להידרש במסירת דו"ח שנתי.

נוספים

בנוסף לכל אלה שצוינו מעלה, בעלי קצבה גבוהה, שנהנים מהכנסה גבוהה מריביות, שהכנסתם ממסחר בניירות ערך עולה על הסכום שנקבע כפטור ממס, חייבים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. גם בעלי הכנסה נוספת שלא חל עליה פטור ממס חייבים בהגשת דו"ח.

יש לציין כי במקרים מסוימים נדרשת הגשת דו"ח גם במקרה ובן או בת הזוג מהווים את מקור ההכנסה. בתוך כך יכולים להיכלל בעלי שליטה בחברות, מקבלי מענקי פרישה או מוות, מקבלי שכר ספורטאים. בנוסף, כדאי שכל אדם אשר אינו שכיר או שבנוסף להיותו שכיר נהנה מהכנסה נוספת, יבדוק את חובתו למלא דו"ח שנתי.

על פי בקשה

יש לציין כי פקיד השומה רשאי לבקש מכל אדם להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה וזאת גם אם לא התקיימו הסעיפים המופיעים למעלה וגם אם אינו בקבוצת החייבים בהגשה באופן אוטומטי. מצב זה אינו נפוץ ולרוב תהיה לרשות המיסים סיבה לבקש את מילוי הדו"ח אך עם זאת היא לא חייבת להסביר את הסיבה לכך.  

תוכן עניינים

OPAL

הגשת דו"ח שנתי באופן עצמאי מול הגשה בעזרת רואה חשבון

כל שכיר, עוסק פטור ועוסק מורשה רשאי למלא בעצמו את הדו"ח השנתי למס הכנסה. ניתן להוריד מהרשת טופס 1301 ולמלא אותו על כל שלביו. בנוסף, יש לצרף את כל המסמכים  הנדרשים  מהנהלת חשבונות, שמוכיחים את ההכנסות וההוצאות של המדווח. כיוון שהגשת הדו"ח על ידי רואה חשבון המומחה בתחום דורשת תשלום בעבור השירות, יש שיבחרו למלאו בעצמם.

מילוי דו"ח על ידי משרד רואה חשבון מנוסה דורש תשלום שכר טרחה אשר יכול להשתנות בהתאם למורכבות התיק. תפקידו של רואה החשבון הוא לא רק למלא את הטופס אלא להיכנס לעובי הקורה, לבחון על מה המגיש יכול להזדכות ויבחן כי כל המסמכים מצורפים. רואה החשבון יכול לחסוך זמן רב במילוי הפרטים ולאתר את ההזדמנויות שעומדות לרשות הנישום.

חשוב לדעת כי אי הגשת דו"ח בזמן יכולה להוות עבירה פלילית וכך גם הגשת דו"ח עם טעויות. הקנס על איחור יינתן מדי חודש (בעבור כל חודש אירוח) ותשלום על טעויות משתנה בהתאם לחומרה. רואה חשבון מונע את כל אלה כאשר אם הוא ימצא שיש סיבה לבקש דחיה בהגשת הדו"ח הוא יגיש את הבקשה וידאג לציין את כל הנתונים כפי שנדרש.

ערימת מטבעות מחשבון עט ומצפן מייצגים הבדל הגשת דוח שנתי מס הכנסה -באופן עצמאי מול הגשה בעזרת רואה חשבון
OPAL

תהליך הגשת דו"ח למס הכנסה

את הגשת הדו"ח למס הכנסה אפשר לבצע באופן עצמאי או באמצעות רואה חשבון. את הדו"ח יש להגיש בהתאם לשלבים הבאים:

ספרה 1 בריבוע ירוק - OPAL

מילוי פרטים טכניים

ספרה 2 בריבוע ירוק - OPAL

פירוט הכנסות והוצאות

ספרה 3 בריבוע ירוק - OPAL

פירוט הפרשות ונקודות זכות

ספרה 4 בריבוע ירוק - OPAL

הוספת מסמכים

ספרה 5 בריבוע ירוק - OPAL

שליחה או מסירה

ספרה 1 בריבוע ירוק - OPAL

מילוי פרטים טכניים

תחילה יש למלא את טופס 1301 בפרטים ה"טכניים" ובכלל זה שם המגיש, כתובת, טלפון, פרטים על בן/בת זוג ואופן ההכנסה.

ספרה 2 בריבוע ירוק - OPAL

פירוט הכנסות והוצאות

באותו הטופס יש למלא את סך כל ההכנסות ולפרט את כלל ההוצאות. יש לפרט על מקור ההכנסות השונות (יכולות להיות מהעסק אך לא רק) ואת ההוצאות על פי הסעיפים השונים בטופס.

ספרה 3 בריבוע ירוק - OPAL

פירוט הפרשות ונקודות זכות

בשדות המתאימים בטופס יש למלא בפירוט את ההפרשות שבוצעו עבור הביטוחים השונים וכן למלא את נקודות הזכות הרלוונטיות למגיש הבקשה.

ספרה 4 בריבוע ירוק - OPAL

הוספת מסמכים

יש להוסיף לדו"ח את כל המסמכים והנספחים שיכולים להעיד על הנתונים. המסמכים הנדרשים משתנים בין מגיש אחד לאחר וזאת בהתאם למצבו. בין היתר יתכן ויהיה צורך באישור על הפקדות, דו"ח 106, קבלות מתרומות, אישור ניכוי מס במקור ועוד.

ספרה 5 בריבוע ירוק - OPAL

שליחה או מסירה

לאחר מילוי הטופס והוספת כל המסמכים הנדרשים יש להגיש את הדו"ח עם כל הנספחים והמסמכים הנלווים לפקיד השומה הקרוב לכתובת המגורים. עם ההגשה יש לבקש אישור מסירה ולשמור אותו.

הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה - טיפים חשובים

גדר שרשום הגשת דוח שנתי מס הכנסה טיפים חשובים

הגשת הדו"ח השנתי קובעת למעשה את גובה הרווחים וכנגזרת מכך ייקבע גובה המס שהנישום מחויב להם. מכאן אפשר להבין את חשיבותו הגבוהה והטיפים הבאים יכולים לסייע בהגשתו.

הגשת הדו"ח בזמן

חשוב מאד להגיש את הדו"ח בזמן כאשר תאריך ההגשה הוא ה-30 לאפריל בשנה העוקבת לשנת המס. אם ישנה סיבה מוצדקת לאיחור יש להגיש בקשה מוקדם ככל האפשר ולקבל לכך אישור לפני הדחיה. איסוף מסודר של המסמכים לאורך השנה יכול להקל על הגשת הדו"ח בזמן ועם זאת לעתים ישנם גורמים בלתי נשלטים שמחייבים את דחיית הדו"ח (לדוגמה מסמכים שמופקים בחו"ל).

הכרות עם שלבי ההגשה

הכרות עם הדו"ח, אופן ההגשה והשלבים השונים יכולה לעזור למלא אותו בצורה תקינה. אין לדלג על שלבים או מידע ולכן יש לעבור על הטופס, לבדוק כי כל הפרטים בו ברורים ולאחר מכן למלא אותו. אם יש צורך באיסוף מסמכים נוספים, רצוי להפיק אותם לפני תחילת מילוי הדו"ח השנתי למס הכנסה.

הכנת כל המסמכים הנדרשים

ככל האפשר רצוי לאסוף מסמכים לאורך השנה ובתוך כך שמירה על כל החשבוניות והקבלות, הנכנסות והיוצאות. עם זאת ברור כי יתכן ויהיו מסמכים שיהיה צורך להפיק אותם רק לקראת סוף השנה או אפילו אחריה. יש לבדוק כי כל המסמכים מוכנים ולצרף אותם לדו"ח.

מילוי כל הפרטים

טיפ זה נשמע מובן מאיליו ולמרות זאת חשוב לציין אותו. יש למלא את כל הפרטים ובכלל זה לא לדלג על אף סעיף, גם אם נראה שלא בטוח שהוא רלוונטי. מס הכנסה רוצה לקבל את כל הפרטים ולכן יש לפעול בשקיפות ולספק מידע מדויק ורב.

ציון כלל ההוצאות

הדו"ח השנתי מאפשר למס הכנסה להעריך את הרווחים של הנישום. לכן, יש לציין לא רק את ההכנסות (שלא פעם קל לספק את המידע עליהן) אלא גם את כל ההוצאות. למשל, עובדים מהבית יכולים לציין חלק מעלות הארנונה, חשבון החשמל ועוד. יש לבדוק מה יכול להיכנס כהוצאה מוכרת ולציין זאת בדו"ח.

שמירת המסמכים ואישור ההגשה

יש לשמור על כל המסמכים המצורפים לדו"ח השנתי. בנוסף, יש להקפיד על קבלת אישור הגשה ושמירתו. יתכן כי בעתיד יהיה צורך להשתמש במסמכים ובאישור וחשוב שתהיה דרך להוכיח את נכונות הפרטים. מבחינת רשות המיסים, יש לשמור את המידע הפיננסי למשך שבע שנים.

התייעצות עם איש מקצוע

התפקיד של רואה החשבון לחברות הוא לא רק למלא את הפרטים שקל למלא אותם אלא להיכנס לעומק הדברים ולהכניס את כל ההוצאות שהנישום יכול לקבל בעדן זיכוי במס. ישנה חשיבות רבה לדו"ח והוא קובע האם הנישום יצטרך להשלים מס, האם הוא זכאי להחזר וגם מה יהיה גובה מדרגות המס לשנה הקרובה.

OPAL

אתם שואלים על דוח שנתי מס הכנסה - רואי חשבון עונים

סימן שאלה אדום וסביבו הרבה סימני קריאה כחולים מייצגים הגשת דוח שנתי מס הכנסה שאלות ותשובות

כל עוסק מורשה וחברה חייב להגיש דו"חות לאורך השנה (פעם בחודש או פעם בחודשיים, תלוי בהחלטת רשות המיסים). בנוסף, יש להגיש דו"ח שנתי אשר מצביע על סך ההכנסות וההוצאות לאורך כל השנה. דו"ח שנתי חל גם על עוסק פטור.

כל בעל הכנסה חייב בהגשת דו"ח שנתי. שכירים לרוב מגישים את הדו"ח דרך מקום העבודה בלי להתעסק בתהליך אך עצמאיים או שכירים בעלי הכנסות מיותר ממקור אחד, צריכים להגיש דו"חות שנתיים באופן יזום.

כן. גם עוסק מורשה וגם עוסק פטור חייבים בהגשת דו"חות שנתיים. המטרה של הדו"ח היא להציג את סך ההכנסות, ההוצאות והרווחים של העסק. על פי הדו"ח יקבע האם העסק חייב במס על השנה שעברה, האם מגיע לו זיכוי מס ומה יהיו המקדמות של השנה הקרובה.

רואה חשבון הופך את תהליך הגשת דוחות שנתיים לפשוט יותר. הוא לוקח את כל ההכנסות וההוצאות, בוחן אם ישנם דברים שהעסק לא חשב עליהם כהזדמנות לזיכוי ומגיש את הבקשה לרשויות במינימום התערבות מצד הלקוח. רואה חשבון מקצועי יבחן גם את הזדמנויות המס העומדות בפני העסק.

תאריך הגשת דוחות שנתיים הוא 30 באפריל בשנה העוקבת לשנת המס. אפשר להגיש את הדוח לפני ובמקרים מסוימים ניתן להגיש בקשה לערכה. בכל מקרה מומלץ להימנע מאיחורים ועיכובים בהגשה ורצוי לפנות לרואה חשבון לצורך ההגשה.

אי הגשת דוח שנתי או איחור בהגשה עלול להתפרש כעבירת מס. במקרה הצורך ניתן לגשת אל פקיד השומה ולבקש הארכה אך יש לדעת כי אי הגשה או איחור ללא סיבה מספקת עלולים להוות עבירה פלילית שדינה עד שנת מאסר.

OPAL

השלמת מס או החזר מס בעקבות הגשת הדו"ח

לאחר מסירת הדו"ח השנתי לפקיד השומה מס הכנסה יבצע בחינה של כלל הנתונים ויבחן את חובותיו וזכויותיו של הנישום (מבחינת מס). יתכן ובעקבות הדו"ח יגלה פער בין תשלומי המקדמות שהנישום נדרש להם לאורך השנה. במצב זה יהיה עליו להשלים את התשלום וזאת בהתאם לגובה מדרגות המס.

התשלומים למס הכנסה מתבצעים בשתי דרכים. הראשונה היא מקדמות אשר נקבעו על ידי הרשות וזאת בהתבסס על הצהרה אישית (בשנה הראשונה) או בהתבסס על שנת המס הקודמת והדו"ח השנתי הקודם. הדרך השנייה היא השלמה של המס וזאת במידה והעסק או הנישום הרוויח יותר מהשנה הקודמת או מכפי שהצהיר כי ירוויח. במקרה זה יהיה עליו להשלים את היתרה בתוספת ריבית והצמדה.

אם העסק או הנישום שילם לאורך השנה יותר מס מכפי שהיה עליו לשלם, מס הכנסה יחזיר לו את הסכום שמגיע לו תוך 90 יום מיום הגשת הדו"ח השנתי. בדו"ח השנתי יש לפרט את פרטי חשבון הבנק של המגיש כך שאם נמצא לאחר ההגשה כי למגיש מגיע החזר, הכספים יועברו באופן אוטומטי לחשבון שצוין.

שולחן עם ניירת אחוזים כיתוב מס המייצגים השלמת מס או החזר מס בעקבות הגשת דוחות כולל דוח שנתי מס הכנסה
דילוג לתוכן